Menu strony
Strona główna
Zdjęcia grupa "Motylki"
Zdjęcia grupa "Biedronki"
Filmy
Ogłoszenia
Dokumenty
Wyszukiwarka
Twoje konto
Nauczanie zdalne gr."Biedronki"4-5-latki
Nauczanie zdalne gr. "Motylki" 3-4-latki
Wznowienie pracy przedszkola
Deklaracja dostępności
Kontakt
Zdrowy przedszkolak

Książka moim przyjacielem


Bezpieczny Przedszkolak

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA 2018-2019

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE

NA ROK SZKOLNY 2018/19

06.03.2018 – 26.03.2018Wniosek zawiera, w szczególności:

Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL –serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

Imiona i nazwiska rodziców kandydata;

Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata;

Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

 

Ustawowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkoli:

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, objęte rocznym obowiązkiem przedszkolnym (tzw. "zerówka") Od 1 września 2018 r. obowiązek przedszkolny obejmie wszystkie dzieci z rocznika 2012

Dzieci w wieku 3 lat (w wyjątkowych wypadkach dzieci 2,5 lat), zamieszkałe na terenie Gminy Udanin

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

(Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

( Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe)

Dokumenty, o których mowa w punkcie 2-4 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Kryteria ustalone przez Radę Gminy Udanin - nabór 2018/2019

Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Udanin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

a) dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 25 pkt;

b) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało wychowanie przedszkolne w tej samej placówce - 5 pkt;

c) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 50 pkt;

d) dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko zadeklarowali dzienny pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dłuższym niż realizacja podstawy programowej (podstawa realizowana jest w godz. 8.00 -13.00) – maksymalnie 12 pkt.(po 2 pkt za każdą dodatkową godzinę).

2. Punkty otrzymane za kryteria określane w § 1 ust.1 lit. a-d sumuje się.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium określone w § 1 ust. 1 lit. c), następnie lit. a), b) i d).

* Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.Lukasz_Skrzypiec, 02-03-2018, odsłon: 843

Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

 

Klauzula Informacyjna

( format *.PDF ) - pobierz


Klauzula Informacyjna

( format *.JPG ) - pobierz

 

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

__________________________________________________________________________