Menu strony
Strona główna
Zdjęcia grupa "Motylki"
Zdjęcia grupa "Biedronki"
Pedagog
Filmy
Ogłoszenia
Dokumenty
Wyszukiwarka
Twoje konto
Nauczanie zdalne
Wznowienie pracy przedszkola
Kontakt
Zdrowy przedszkolak

Książka moim przyjacielem


Bezpieczny Przedszkolak

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA 2018-2019

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE

NA ROK SZKOLNY 2018/19

06.03.2018 – 26.03.2018Wniosek zawiera, w szczególności:

Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL –serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

Imiona i nazwiska rodziców kandydata;

Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata;

Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

 

Ustawowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkoli:

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, objęte rocznym obowiązkiem przedszkolnym (tzw. "zerówka") Od 1 września 2018 r. obowiązek przedszkolny obejmie wszystkie dzieci z rocznika 2012

Dzieci w wieku 3 lat (w wyjątkowych wypadkach dzieci 2,5 lat), zamieszkałe na terenie Gminy Udanin

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

(Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

( Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe)

Dokumenty, o których mowa w punkcie 2-4 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Kryteria ustalone przez Radę Gminy Udanin - nabór 2018/2019

Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Udanin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

a) dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 25 pkt;

b) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało wychowanie przedszkolne w tej samej placówce - 5 pkt;

c) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 50 pkt;

d) dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko zadeklarowali dzienny pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dłuższym niż realizacja podstawy programowej (podstawa realizowana jest w godz. 8.00 -13.00) – maksymalnie 12 pkt.(po 2 pkt za każdą dodatkową godzinę).

2. Punkty otrzymane za kryteria określane w § 1 ust.1 lit. a-d sumuje się.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium określone w § 1 ust. 1 lit. c), następnie lit. a), b) i d).

* Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.Lukasz_Skrzypiec, 02-03-2018, odsłon: 719

Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

 

Klauzula Informacyjna

( format *.PDF ) - pobierz


Klauzula Informacyjna

( format *.JPG ) - pobierz

 

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

__________________________________________________________________________