Menu strony
Strona główna
Galeria zdjęć - archiwum
Uroczystości przedszkolne 2019/2020
Filmy
Ogłoszenia
Dokumenty
Wyszukiwarka
Twoje konto
Kontakt
Nauczanie zdalne
Religia
Pedagog
Wznowienie pracy przedszkola
Kalendarz uroczystości

Plan współpracy

Zdrowo jem, więcej wiem!

Cała Polska Czyta Dziecom

Bezpieczny Przedszkolak

News : WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY UDANIN

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2013

Wójta Gminy Udanin

z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych

 przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe GórnymNa podstawie art.30 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. ) oraz uchwały Nr VI/23/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Górnym zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam wzór umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Uchyla się Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0050.57.2012 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 września 2013 r.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                  

                                                                                                     Teresa Olkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr  40/2013

WÓJTA GMINY UDANIN

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

 

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Zawarta w dniu …………….. roku pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie reprezentowanym przez dyrektora - Bożenę Basa zwanym dalej „Przedszkolem”

a

Rodzicem (Opiekunem prawnym) dziecka

 

 ……………………………………………………………………………........................................,

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

zam.

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

legitymującym się dowodem osobistym seria: ………………….……… nr:……………….…... wydanym przez:

…………….…………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Rodzicem”

o świadczenie usług dla dziecka/dzieci:

Imię i nazwisko:

 

……………………………………………………………………………………………...................

Data urodzenia:

 

……………………………………………………………………………………………...................

Adres zamieszkania:

 

….……………………………………………………………….………………………....................

 

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym.

2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

1)   opieki dydaktyczno - wychowawczej,

2) bezpłatnej 5 godzinnej realizacji podstawy programowej, wprowadzonej odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację

podstawy programowej.

 

§ 2

Zasady organizacji pracy przedszkola oraz rekrutacji określa statut przedszkola.

 

§ 3

1. Opłatę za jedną godzinę świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującej zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci, nalicza się w wysokości 1 zł.

2. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłata wymieniona w ust. 1 naliczana będzie od dnia zawarcia umowy.

3. Odpłatność dzienną za wyżywienie (stawkę żywieniową) ustala dyrektor przedszkola na podstawie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków. W dniu zawarcia niniejszej umowy, stawka ta wynosi ..........

4. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w ust. 1.

5. Zmiana dziennej stawki za wyżywienie, nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

 

§ 4

1. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z:

1)  usług przedszkola codziennie w godz. od .............. do ...............;

2)  wyżywienia w ilości .............. posiłków dziennie obejmujących:

     śniadanie,  drugie  śniadanie,  podwieczorek.

2. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:

1)  bezpłatnych godzin określonych w uchwale, o której mowa w § 3,

2)  odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,  w wymiarze

     ……..   godzin dziennie.

3. Rodzic zobowiązuje się do odbierania dziecka z przedszkola, osobiście lub przez  upoważnioną osobę, do godziny zadeklarowanej w ust. 1.

4. W przypadku trzykrotnego odebrania dziecka, po zadeklarowanej w ust. 1 godzinie, naliczona zostanie wyższa odpłatność - za rzeczywisty czas obecności dziecka w przedszkolu – począwszy od następnego miesiąca.

5. W przypadku 3 krotnego przekroczenia określonego w umowie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu w ciągu miesiąca, Rodzice zobowiązani są do zmiany warunków umowy określonych w  ust. 1.

 

§ 5

1. Rodzic zobowiązuje się do:

1) wniesienia do dnia 5-go każdego miesiąca opłaty za bieżący miesiąc będącej iloczynem stawki godzinowej określonej w § 3 ust. 1, zadeklarowanej liczby godzin dodatkowych określonych w § 4 ust. 1 umowy oraz ilości dni roboczych w danym miesiącu (gotowość przedszkola do świadczenia opieki w czasie przekraczającym podstawę programową),

2) wniesienia w tym samym terminie opłaty za korzystanie z wyżywienia.

2. Wpłaty będą się odbywać na podstawie informacji udzielonej przez Przedszkole.

3. Zmiana wysokości opłat nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

4. Opłaty należy wnosić bezpośrednio u intendenta lub na rachunek bankowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie nr 30 9589 0003 0390 0299 2000 0050, z wyszczególnieniem w tytule wpłaty kwot za wyżywienie i przedszkole.

 

§ 6

1. Zajęcia w przedszkolu w okresie wakacyjnym organizowane są tylko w miesiącu lipcu.

2. Deklaracje o chęci korzystania z przedszkola w miesiącu lipcu składa się w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku. W zależności od ilości chętnych zajęcia przedszkolne w miesiącu wakacyjnym mogą zostać zorganizowane w Szkole Podstawowej w Udaninie.

3. W przypadku rezygnacji Rodzica z usług przedszkola w miesiącu wakacyjnym opłat nie wnosi się.

 

§ 7

1. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ustalona w § 3 ust. 1, za gotowość świadczenia usług, nie podlega zwrotowi.

3. W okresie ciągłej, udokumentowanej nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej: chorobą, pobytem w szpitalu lub sanatorium, opłaty określonej w § 3 ust. 1 nie pobiera się.

4. Potrąceń dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.

 

§ 8

Rodzic zobowiązuje się do odbierania dziecka w ustalonych godzinach pracy przedszkola.

 

§ 9

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z co najmniej 2 - tygodniowym wyprzedzeniem, ze skutkiem jej rozwiązania na koniec miesiąca.

2. Wniesione opłaty za wyżywienie, za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy, podlegają zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania do przedszkola w danym miesiącu.

3. Przedszkole może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w statucie przedszkola.

4. W przypadku nie uiszczenia opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, za okres 1 miesiąca, Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i upoważnione jest do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nie uiszczonej należności powiększonej o odsetki, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do uiszczenia należności.

5. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron w każdym czasie.

 

§ 10

 

Umowa została zawarta na okres od dnia ……………….. do dnia ……………………

 

§ 11

Rodzic oświadcza, że zapoznał się z treścią statutu przedszkola.

 

§ 12

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 oraz § 5 ust.3.

 

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 14

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

Rodzic                                                                                               Przedszkole

 

 

................................                                                                          ..........................................

 Lukasz_Skrzypiec, 30-08-2013, odsłon: 1774

Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

 

Klauzula Informacyjna

( format *.PDF ) - pobierz


Klauzula Informacyjna

( format *.JPG ) - pobierz

 

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

__________________________________________________________________________