Menu strony
Strona główna
Zdjęcia grupa "Motylki"
Zdjęcia grupa "Biedronki"
Filmy
Ogłoszenia
Dokumenty
Wyszukiwarka
Twoje konto
Nauczanie zdalne gr."Biedronki"4-5-latki
Nauczanie zdalne gr. "Motylki" 3-4-latki
Wznowienie pracy przedszkola
Deklaracja dostępności
Kontakt
Zdrowy przedszkolak

Książka moim przyjacielem


Bezpieczny Przedszkolak

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogłoszenia

Filtruj wg regionu:

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA


1. Przy drzwiach od wewnętrznej strony przedszkola umieszczony jest płyn dezynfekujący,                 z którego korzysta każdy kto wchodzi do budynku, zgodnie z instrukcją lub nakłada jednorazowe rękawiczki i obowiązkowo ma zasłonięte usta i nos.

2. Wewnątrz budynku dzieci i nauczyciele nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa

3. Nauczyciele regularnie myją ręce mydłem i pilnują, by dzieci też to czyniły.

4. W przedszkolu do odwołania dzieci nie będą myły zębów.

5. Wyznaczona przez dyrektora osoba będzie monitorowała codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów w salach, włączników, toalet.

6. Do dezynfekcji używane są preparaty rekomendowane dla placówek oświatowych.

7. Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej.

8. W placówce umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.

9. Dzieci nie przynoszą do placówki żadnych rzeczy z domu (zabawki, książki, itp.).


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

 

 1. Rodzic przyprowadzając dziecko udaje się do szatni, gdzie może przebywać 2 rodziców i 2 dzieci. Pozostali rodzice oczekują na zewnątrz budynku zachowując odpowiedni odstęp. Dziecko odbierane jest przez osobę do tego upoważnioną przez dyrektora.
 2. Wchodząc do przedszkola Rodzic dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (Rodzic musi posiadać własne środki ochrony).
 3. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak, by umożliwić sprawne przyprowadzanie dzieci przez pozostałych rodziców
 4. Przy rodzicu dziecko ma mierzoną temperaturę.
 5. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku osoba do tego upoważniona przez dyrektora ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.
 6. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu.
 7. Do placówki Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
 8.  Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.
 9. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola

10.  Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:15 w wyznaczonych godzinach ustalonych wcześniej w rozmowie telefonicznej z dyrektorem.

11.  Rodzic dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas drogi do/z przedszkola.

 

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą,  zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.


ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU


1. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy opiekę sprawowali dotychczas.

2. Od 01.06.2020 do odwołania placówka pełni funkcje opiekuńcze, dla dzieci Rodziców, którzy muszą powrócić do pracy.

3. Realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie

w formie zdalnej dla WSZYSTKICH dzieci.

4. Znając zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na własną odpowiedzialność.

5. W grupie może przebywać do 8 dzieci, które zostaną przyjęte na czas obowiązujących przepisów zgodnie z nowym regulaminem.

6. W sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.

7. Wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę.

8. Nauczyciele będą starali się zachować między sobą 1,5 m odległości.

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci

i ich rodziców.

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie                                 z odrębnymi procedurami.

11. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

13. Przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rak, tylko zdrowe osoby).

14. Każdego dnia, przed wejściem do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem.

15. W przypadku symptomu choroby u dziecka dziecko zostanie odizolowane

od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą dziecko.

16. Nie będą odbywały się wyjścia poza obręb przedszkola.

17. Każdego dnia będą dezynfekowane dostępne dla dzieci zabawki, stoły itd. zalecanymi preparatami.


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

 

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe.
 2. W placówce jest wydzielone miejsce w którym będzie można odizolować osobę z podejrzeniem koronawirusa.
 3. W przypadku niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać            w domu, poinformować o tym fakcie wicedyrektora i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogarszającego stanu zdrowia zadzwonić na 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. Wszyscy pracownicy śledzą bieżące informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji.
 6. Obszar w którym poruszał się, przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 7. W powyższym przypadku placówka będzie stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. 
 8. W placówce w widocznym miejscu znajdują się potrzebne nr telefonów                  w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

 

 


REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE

W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD DN. 1 CZERWCA 2020r.

Od dn.01.06.2020r. wznawiamy wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Górnym.

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.                                                                       Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.                                                                                                                                                                         

Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

2. Zaopatrzę swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

3. Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury).

 4. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

5. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków, czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek,  itp.) 

6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Przypomnę dziecku by nie przytulało innych dzieci.

7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

8. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola będę dokonywać pomiaru temperatury dziecka.

9. Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.

10. Przyjmuję do informacji, iż  dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren przedszkola.

11. Zobowiązuje się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk moich i dziecka przy wejściu
do przedszkola.

 

 

 

12. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy).

 • Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych (8 dzieci w sali) oraz przestrzeganie zasad higieny.
 • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem).

 

Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu.

 


 …….……………………………..

(czytelny podpis rodzica)


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa COVID

Wprowadza się niżej wymienione wewnętrznych procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 w na terenie Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym

po rozpoczęciu pracy jednostki w dniu 1 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U. 2020 poz. 780).

 

Dla Rodzica/opiekuna prawnego:

 1. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osobo mogąca zapewnić dziecku opiekę lub ktoś z domowników lub najbliższego otoczenia przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie muszą być zdrowi.
 3. Dziecku nie wolno zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 4. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 5. Rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, ma przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Ma zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 1. W ramach konieczności zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka należy pozostawić opiekunowi dziecka w przedszkolu numer telefonu pod  którym dostępny będzie opiekun prawny.
 2. Grupy przedszkolne będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
  1. Liczebność grup została ograniczona do  8 osób. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko                  i każdego opiekuna, do przestrzeni tej nie wlicza się: pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomieszczeń pomocniczych: ciągów komunikacji wewnętrznej, porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, np. łazienek i toalet.
  2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzając dziecko, przekazują je pracownikowi placówki przy wejściu do placówki stosując się do zaleceń GIS, min. opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra, a osoby przyprowadzające                         i odbierające dzieci, nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na dwa metry.

10.  Dyrektor udostępnia środki ostrożności higieny przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, przed ewentualnym wejściem do jednostki należy zdezynfekować ręce, posiadać zakryte usta i nos, oraz na życzenie Pracownika jednostki poddać się kontroli pomiaru temperatury ciała .

11.   Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

Dla pracownika/Nauczyciela

 1. Dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony higienicznej dla pracowników  
  w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 2. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia opiekuńcze podlegają wietrzeniu                        w odstępnie 60 minut a wszelkie sprzęty (w tym zabawki) dezynfekcji po zakończeniu zajęć
 3. Dyrektor monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 4. Zaleca się, aby pracownicy kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy. Wyznaczony pracownik, będzie dokonywał pomiaru temperatury ciała przez dopuszczeniem pracownika do pracy za ich zgodą.
 5. Bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków następuje
  w małych grupach w wydzielonych pomieszczeniach.
 1. Nauczyciel ma obowiązek wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania i sami tak także postępujemy.
 2. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości zobowiązani są zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia określa się zasady postępowania:

 

 1. W przypadku pojawienia się u dziecka lub pracownika nasilonych objawów chorobowych, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić Dyrektora.
 2. W przypadku dziecka mającego ww. objawy należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.
 3. Nauczyciel informuje dyrektora przedszkola o rodzaju objawów chorobowych. Ponadto sporządza informację dla rodziców o objawach choroby, czasie inkubacji, czasie trwania, okresie kwarantanny i umieszcza ją na tablicy informacyjnej.
 4. W przypadku chorób zakaźnych, które wymagają powiadomienia służb, Dyrektor:
 • zawiadamia dyżurującego inspektora sanitarnego
 • ustala z inspektorem sanitarnym sposób postępowania,
 • zawiadamia organ prowadzący,
 • nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników placówki.
 • przygotowuje informacje dla rodziców przy współpracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownik jednostki nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus                a także obowiązujących przepisów prawa.
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek
 4. Numery telefonów alarmowych, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych znajdują się na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 5. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

OŚWIADCZENIE RODZICA

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y  iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.

 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

 

 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu                  do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów                      z zewnątrz.

 

 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.

 

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie dwoje dzieci i dwoje rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku, gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej, rękawiczek lub należy dezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko osobie upoważnionej do tego przez dyrektora w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni.

 

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora.

 

13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektora w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.

 

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych  w przypadku zarażenia COVID-19.

 

 

 

…………………………………….                                        ……………………………………

(miejscowość,                                         (czytelny podpis rodzica/ data) 
opiekuna)
                                                                                                                 


Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

 

Klauzula Informacyjna

( format *.PDF ) - pobierz


Klauzula Informacyjna

( format *.JPG ) - pobierz

 

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

__________________________________________________________________________