Menu strony
Strona główna
Zdjęcia grupa "Motylki"
Zdjęcia grupa "Biedronki"
Filmy
Ogłoszenia
Dokumenty
Wyszukiwarka
Twoje konto
Nauczanie zdalne gr."Biedronki"4-5-latki
Nauczanie zdalne gr. "Motylki" 3-4-latki
Wznowienie pracy przedszkola
Deklaracja dostępności
Kontakt
Zdrowy przedszkolak

Książka moim przyjacielem


Bezpieczny Przedszkolak

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogłoszenia > Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa COVID

Filtruj wg regionu:

Wprowadza się niżej wymienione wewnętrznych procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 w na terenie Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym

po rozpoczęciu pracy jednostki w dniu 1 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U. 2020 poz. 780).

 

Dla Rodzica/opiekuna prawnego:

 1. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osobo mogąca zapewnić dziecku opiekę lub ktoś z domowników lub najbliższego otoczenia przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie muszą być zdrowi.
 3. Dziecku nie wolno zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 4. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 5. Rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, ma przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Ma zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 1. W ramach konieczności zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka należy pozostawić opiekunowi dziecka w przedszkolu numer telefonu pod  którym dostępny będzie opiekun prawny.
 2. Grupy przedszkolne będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
  1. Liczebność grup została ograniczona do  8 osób. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko                  i każdego opiekuna, do przestrzeni tej nie wlicza się: pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomieszczeń pomocniczych: ciągów komunikacji wewnętrznej, porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, np. łazienek i toalet.
  2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzając dziecko, przekazują je pracownikowi placówki przy wejściu do placówki stosując się do zaleceń GIS, min. opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra, a osoby przyprowadzające                         i odbierające dzieci, nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na dwa metry.

10.  Dyrektor udostępnia środki ostrożności higieny przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, przed ewentualnym wejściem do jednostki należy zdezynfekować ręce, posiadać zakryte usta i nos, oraz na życzenie Pracownika jednostki poddać się kontroli pomiaru temperatury ciała .

11.   Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

Dla pracownika/Nauczyciela

 1. Dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony higienicznej dla pracowników  
  w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 2. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia opiekuńcze podlegają wietrzeniu                        w odstępnie 60 minut a wszelkie sprzęty (w tym zabawki) dezynfekcji po zakończeniu zajęć
 3. Dyrektor monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 4. Zaleca się, aby pracownicy kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy. Wyznaczony pracownik, będzie dokonywał pomiaru temperatury ciała przez dopuszczeniem pracownika do pracy za ich zgodą.
 5. Bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków następuje
  w małych grupach w wydzielonych pomieszczeniach.
 1. Nauczyciel ma obowiązek wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania i sami tak także postępujemy.
 2. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości zobowiązani są zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia określa się zasady postępowania:

 

 1. W przypadku pojawienia się u dziecka lub pracownika nasilonych objawów chorobowych, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić Dyrektora.
 2. W przypadku dziecka mającego ww. objawy należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.
 3. Nauczyciel informuje dyrektora przedszkola o rodzaju objawów chorobowych. Ponadto sporządza informację dla rodziców o objawach choroby, czasie inkubacji, czasie trwania, okresie kwarantanny i umieszcza ją na tablicy informacyjnej.
 4. W przypadku chorób zakaźnych, które wymagają powiadomienia służb, Dyrektor:
 • zawiadamia dyżurującego inspektora sanitarnego
 • ustala z inspektorem sanitarnym sposób postępowania,
 • zawiadamia organ prowadzący,
 • nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników placówki.
 • przygotowuje informacje dla rodziców przy współpracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownik jednostki nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus                a także obowiązujących przepisów prawa.
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek
 4. Numery telefonów alarmowych, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych znajdują się na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 5. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Dodaj ogłoszenie

Gmina Udanin

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Społeczny

Kapitał Ludzki

Narodowa Strategia

Spójności

 

Klauzula Informacyjna

( format *.PDF ) - pobierz


Klauzula Informacyjna

( format *.JPG ) - pobierz

 

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

__________________________________________________________________________